top of page

Çerez Politikası6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında abonelik formu ile istenen Ad, Soyad, E-posta, GSM no bilgilrini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla titizlikle işleyerek gerekli güvenlik tedbirlerini alacak olup,  www.protokoltribunu.com isimli internet sitesi tarafından hazırlanacak haberlerin, video ve görsellerin de yer aldığı e-derginin gönderilmesi için abonelik taleplerinin alınması ve tarafınıza düzenli olarak dergi gönderilmesi amacıyla işlenecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak web sitesi formu ile otomatik yolla elde edilmekte işlenmektedir.

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde kişisel verileriniz  www.protokoltribunu.com adlı e-derginin ortak görsel ve yazılı yayın yaptığı yayın organlarından da haberdar olunabilmesi  amacıyla tedarikçilere aktarılacaktır.

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında herkes;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki talep ve şikayetlerinize ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu"nu doldurup
• Noter kanalıyla Örnektepe Mahallesi Örnektepe Caddesi No: 10 İç Kapı No: B1, PK:34444 Beyoğlu, İstanbul adresine ihtarname göndererek,
• Şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile
protokoltribunu@gmail.com adresine e-posta göndererek,
• Güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı
protokoltribunu@gmail.com adresine e-posta ile göndererek iletebilirsiniz.

______________________________________www.protokoltribunu.com__________________________________

bottom of page